Vedan, teksty z września 2014 roku

11 tekstów z września 2014 ro­ku – auto­rem jest Ve­dan.

Ludzie tak przy­wyk­li do wszecho­bec­ne­go kłam­stwa, iż na­wet w naj­praw­dziw­szą prawdę... trud­no im uwierzyć. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 30 września 2014, 00:59

Słyszysz bi­cie dzwonów , tam gdzie in­ni jak­by ty­kanie ze­gara...dla nie wielu to przy­miot, a przywara. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 26 września 2014, 14:20

Mówią...Każda rze­ka ma swo­je źródło...gdy się przyj­rzeć, wszys­tkie mają Jedno. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 24 września 2014, 17:11

Stojąc w życiowym roz­kro­ku...jes­teśmy bar­dziej na­rażeni na ciosy po­niżej pasa. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 23 września 2014, 12:04

Gdy zos­ta­wia się dom i wy­jeżdża na dłużej... trze­ba się liczyć z tym, iż z każdym prze­jecha­nym ki­lomet­rem tra­cimy co­raz więcej zna­jomych ale też i przyjaciół. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 21 września 2014, 00:20

Samą Miłością, pot­rze­bujących nie na­kar­misz...Lecz jej głod­ni, umierają za życia. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 18 września 2014, 00:14

Uda­ny związek to raczej nie dwie połówki te­go sa­mego owo­cu...a podróż przez życie włas­ny­mi dro­gami ,które biegną równolegle. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 16 września 2014, 22:33

Uczci­we życie już nie na cza­sie, tak jak baj­ki o kras­no­lud­kach w TV. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 10 września 2014, 22:20

Coś prze ład­ne­go,błyszczące­go,nad wy­miaro­wego...stuk­niesz,a odzy­wa się pustka. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 6 września 2014, 21:11

In­tensyw­ność prag­nień by­wa nies­te­ty od­wrot­nie pro­por­cjo­nalną...do Ich spełnienia. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 5 września 2014, 21:30

Vedan

Być drzewem, z mocnymi korzeniami a koroną w niebie . "Złoty Środek" moim miejscem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Vedan

Użytkownicy
U V W
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

23 lutego 2017, 22:18Vedan sko­men­to­wał tek­st W us­tach pi­jane­go ,skry­te [...]

23 lutego 2017, 06:42natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st W us­tach pi­jane­go ,skry­te [...]

22 lutego 2017, 22:40Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st W us­tach pi­jane­go ,skry­te [...]

29 stycznia 2017, 22:42Cris sko­men­to­wał tek­st Początek

5 grudnia 2016, 09:50onejka sko­men­to­wał tek­st Kochając...wiele ry­zyku­jemy,Nie kochając tra­cimy [...]

5 grudnia 2016, 00:33Julka 10 sko­men­to­wał tek­st Kochając...wiele ry­zyku­jemy,Nie kochając tra­cimy [...]

4 grudnia 2016, 22:48Vedan sko­men­to­wał tek­st Uzbroić w pew­ność siebie, [...]

21 maja 2016, 16:09Jaromír Šťas­tný sko­men­to­wał tek­st Uzbroić w pew­ność siebie, [...]

3 maja 2016, 21:36Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Czy is­tnieje skraj, gdzie [...]

21 kwietnia 2016, 10:04fyrfle sko­men­to­wał tek­st Wspaniały czas...gdy się Żyje [...]