Vedan, teksty z października 2011 roku

24 teksty z paździer­ni­ka 2011 ro­ku – auto­rem jest Ve­dan.

Dla człowieka stojące­go nad "prze­paścią" i szy­kujące­go się do sko­ku , strach przed dal­szym życiem jest nies­te­ty sil­niej­szy niż lęk przed długością spadania... 

myśl
zebrała 17 fiszek • 29 października 2011, 06:58

Człowiek op­ty­mis­tycznie nas­ta­wiony do życia na­wet w "sza­rości dni" dos­trzeże ja­kiś ko­loryt...pe­symis­ta jest niepop­rawnym dal­to­nistą ! 

myśl
zebrała 42 fiszki • 28 października 2011, 07:40

Tyl­ko gdy kocha siebie...człowiek jest w sta­nie bez­wa­run­ko­wo po­kochać człowieka... i wszys­tko co go otacza... 

myśl
zebrała 26 fiszek • 27 października 2011, 07:22

Gdy "naj­piękniej­sze ideały" staną na prze­ciw "sza­rej rzeczywistości"...
by wyg­rać , muszą szu­kać w swych sze­regach... Dawida 

myśl
zebrała 20 fiszek • 26 października 2011, 06:30

Za­sypy­wanie "dołka"

Im dłużej żyję tu na ziemi...tym krócej chciałbym... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 25 października 2011, 10:27

Każde­go dnia wal­czy­my o byt niosąc brze­mię, które sa­mi stwarza­my,po­siadając więcej lub mniej od in­nych.bez końca prag­niemy no­wych rzeczy i doznań...
By­wają jed­nak chwi­le sa­mot­ności i zas­ta­nowienia,gdy siedząc na se­desie..uz­mysławiamy so­bie,że i tak gówno z te­go wszystkiego... 

myśl
zebrała 15 fiszek • 24 października 2011, 07:24

Miłość...
Kocha­my...Prag­niemy być kocha­ni...niekiedy za wszelką cenę...
na­wet... gdy przy­nosi to cier­pienie ! 

myśl
zebrała 17 fiszek • 22 października 2011, 07:58

Nie wys­tar­czy założyć oku­lary...by dob­rze widzieć
Nie wys­tar­czy my­cie uszu...by dob­rze słyszeć
Nie wys­tar­czy spróbo­wać...by mieć smak
Nie wys­tar­czy czuć...gdy się nie ma kataru...
Nie wys­tar­czy się urodzić...by Żyć ! 

myśl
zebrała 21 fiszek • 21 października 2011, 08:31

Przeszłość...wpływa na naszą teraźniejszość...
w te­raźniej­szości bu­duje­my przyszłość...
By pow­stało No­we...Sta­re trze­ba zre­kul­ty­wować ! 

myśl
zebrała 12 fiszek • 20 października 2011, 07:31

Złoty Środek...

Tyl­ko między niebem a piekłem jest miej­sce na szalony...dojrzały...
na­miętny...trwały związek dwoj­ga ludzi ! 

myśl
zebrała 24 fiszki • 19 października 2011, 06:28

Vedan

Być drzewem, z mocnymi korzeniami a koroną w niebie . "Złoty Środek" moim miejscem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Vedan

Użytkownicy
U V W
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

23 lutego 2017, 22:18Vedan sko­men­to­wał tek­st W us­tach pi­jane­go ,skry­te [...]

23 lutego 2017, 06:42natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st W us­tach pi­jane­go ,skry­te [...]

22 lutego 2017, 22:40Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st W us­tach pi­jane­go ,skry­te [...]

29 stycznia 2017, 22:42Cris sko­men­to­wał tek­st Początek

5 grudnia 2016, 09:50onejka sko­men­to­wał tek­st Kochając...wiele ry­zyku­jemy,Nie kochając tra­cimy [...]

5 grudnia 2016, 00:33Julka 10 sko­men­to­wał tek­st Kochając...wiele ry­zyku­jemy,Nie kochając tra­cimy [...]

4 grudnia 2016, 22:48Vedan sko­men­to­wał tek­st Uzbroić w pew­ność siebie, [...]

21 maja 2016, 16:09Jaromír Šťas­tný sko­men­to­wał tek­st Uzbroić w pew­ność siebie, [...]

3 maja 2016, 21:36Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Czy is­tnieje skraj, gdzie [...]

21 kwietnia 2016, 10:04fyrfle sko­men­to­wał tek­st Wspaniały czas...gdy się Żyje [...]