Vedan, teksty z marca 2017 roku

1 tekst z mar­ca 2017 ro­ku – auto­rem jest Ve­dan.

Jestestwo

W po­gar­dzie dla ludzkiej pa­mięci
W pre­medy­tac­ji, wielok­rotności odsłonie
W wy­warze­niu ot­wartych drzwi
Ogłoszo­no, początkiem koniec.

Ko­niec, gdy wszys­tko odchodzi
Bez jed­nej, wy­raźnej przyczyny
Od­ległe i blis­kie w kontakcie
Przeb­rzmiałe barwą maksymy.

Wy­ryte, nies­praw­ne odezwy
W kon­flik­cie z in­ny­mi zdanie
Na no­wo od­kry­te, znajome
Pod­ległe, fałszy­we oddanie.

A rzeczy­wis­tość, nie oczywista
Ne­gowa­na z na­tury, nie jednakiej
Z og­ro­mu wyrządzo­nych chwil
Wy­dobyła...jes­teś Polakiem. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 25 marca 2017, 23:49

Vedan

Być drzewem, z mocnymi korzeniami a koroną w niebie . "Złoty Środek" moim miejscem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Vedan

Użytkownicy
U V W
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

23 lutego 2017, 22:18Vedan sko­men­to­wał tek­st W us­tach pi­jane­go ,skry­te [...]

23 lutego 2017, 06:42natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st W us­tach pi­jane­go ,skry­te [...]

22 lutego 2017, 22:40Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st W us­tach pi­jane­go ,skry­te [...]

29 stycznia 2017, 22:42Cris sko­men­to­wał tek­st Początek

5 grudnia 2016, 09:50onejka sko­men­to­wał tek­st Kochając...wiele ry­zyku­jemy,Nie kochając tra­cimy [...]

5 grudnia 2016, 00:33Julka 10 sko­men­to­wał tek­st Kochając...wiele ry­zyku­jemy,Nie kochając tra­cimy [...]

4 grudnia 2016, 22:48Vedan sko­men­to­wał tek­st Uzbroić w pew­ność siebie, [...]

21 maja 2016, 16:09Jaromír Šťas­tný sko­men­to­wał tek­st Uzbroić w pew­ność siebie, [...]

3 maja 2016, 21:36Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Czy is­tnieje skraj, gdzie [...]

21 kwietnia 2016, 10:04fyrfle sko­men­to­wał tek­st Wspaniały czas...gdy się Żyje [...]