Vedan, teksty z grudnia 2012 roku

8 tekstów z grud­nia 2012 ro­ku – auto­rem jest Ve­dan.

Wieloz­naczne :
Sa­mo po­siada­nie ko­nia, dob­rym gos­po­darzem nie czyni. 

myśl
zebrała 53 fiszki • 27 grudnia 2012, 07:16

Brylownisie

Po­ra słoty...w różanym ogrodzie

Os­tatni płatek z tysięcy
ma­jes­ta­tycznie kieru­je swą wyblakłość
zgod­nie z ok­rutnym pra­wem ciążenia
ku skry­tej pod jed­wa­bis­tym dywanem
opo­ce ,za­mierającej w chłodzie

Szlachet­ne ko­lory...do niedawna
nie skuszą swym po­wabem , oczu
har­mo­nią ak­sa­mit­nych krągłości
poz­ba­wione pro­mieni karmicielki
ta­jem­niczej aury roz­tacza­nej wokół
po­walo­ne na sto­sy , spoczeły nisko

Wśród resztek wy­pielo­nych chwastów
łodyg , otu­lonych słomą obornika
na roz­ległym żero­wis­ku dżow­nic
wzgórza­mi kre­towisk okraszonym
od­chodzą , w raz z pa­mięcią krótką

O jakże...prze­mijającej... urodzie 

wiersz
zebrał 28 fiszek • 26 grudnia 2012, 11:41

Pełnej Miłości...
Mo­cy Rodzin­ne­go Ciepła...
Ra­dości z licznych po­darunków i tyl­ko Spo­koj­nych chwil ...
w We­sołe Święta Bożego Narodzenia...
życzy : WKW 

myśl
zebrała 19 fiszek • 24 grudnia 2012, 13:42

Końce świata jak na ra­zie , na szczęście nam nie wychodzą...chy­ba że wezmą się za to współcześni "fachowcy" 

myśl
zebrała 40 fiszek • 21 grudnia 2012, 07:48

Jak różny­mi to jed­nos­tka­mi miary, wy­raża się Wielkość. 

myśl
zebrała 54 fiszki • 17 grudnia 2012, 07:38

Ab­so­lut­nie nie w kon­tekście politycznym...

Wol­ność...jak w wielu , niewiele świado­mości... iż jest jej co­raz mniej... 

myśl
zebrała 21 fiszek • 13 grudnia 2012, 12:40

Piasek

Ty­le pow­rotów , co rozstań
Prag­nienie...jed­no z rozlicznych
to­warzyszy ,nieodłączne­mu lękowi
obłapiające­mu roz­trzęsione ja
w jed­wabnym ko­konie , pewności

...Niemotą wy­rażeń opisane
sple­ciony­mi dłońmi wy­ges­ty­kulo­wane
pus­ty­mi spoj­rze­niami wymówione
opadłym ra­mieniem osłonione
...soczystą ty­radą niedomówień

...gdy pow­stałe w za­myśle chęci
bru­kują przed­sionek spiekoty
oz­do­biony fres­ka­mi zawiedzenia
try­liona­mi wciąż niespełnionych
wy­tar­tych zelówek...obietnic

Ty­le je­go , co jej
Prag­nienie...nad pragnieniami
w niezrówno­ważonym środowisku
tar­ga­nym , wiat­ra­mi emoc­ji
drze­wem...po­sadzo­nym na piasku... 

wiersz
zebrał 38 fiszek • 10 grudnia 2012, 09:58

Me­lodię życia, łat­wiej sfałszo­wać niż zna­leźć od­po­wied­nie dźwięki. 

myśl
zebrała 70 fiszek • 4 grudnia 2012, 14:14

Vedan

Być drzewem, z mocnymi korzeniami a koroną w niebie . "Złoty Środek" moim miejscem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Vedan

Użytkownicy
U V W
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

23 lutego 2017, 22:18Vedan sko­men­to­wał tek­st W us­tach pi­jane­go ,skry­te [...]

23 lutego 2017, 06:42natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st W us­tach pi­jane­go ,skry­te [...]

22 lutego 2017, 22:40Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st W us­tach pi­jane­go ,skry­te [...]

29 stycznia 2017, 22:42Cris sko­men­to­wał tek­st Początek

5 grudnia 2016, 09:50onejka sko­men­to­wał tek­st Kochając...wiele ry­zyku­jemy,Nie kochając tra­cimy [...]

5 grudnia 2016, 00:33Julka 10 sko­men­to­wał tek­st Kochając...wiele ry­zyku­jemy,Nie kochając tra­cimy [...]

4 grudnia 2016, 22:48Vedan sko­men­to­wał tek­st Uzbroić w pew­ność siebie, [...]

21 maja 2016, 16:09Jaromír Šťas­tný sko­men­to­wał tek­st Uzbroić w pew­ność siebie, [...]

3 maja 2016, 21:36Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Czy is­tnieje skraj, gdzie [...]

21 kwietnia 2016, 10:04fyrfle sko­men­to­wał tek­st Wspaniały czas...gdy się Żyje [...]