Vedan

387 tekstów – auto­rem jest Ve­dan.

Pytanie

Zgasło pod kominkiem
Bo tych kil­ku ziaren błysku
Trud­no naz­wać uśpiona Etną
Znikło Ciepło.

Wraz z nim,na­byta funkcjonalność
Nie pod­sy­cana, żeliwną konstrukcją
Po­zos­ta­je tyl­ko, pom­nik twórcy
Pus­te krzesło.

Po środ­ku, bryły salonu
W otu­linie z włocha­tej skóry
Zad­ba­ne, kośla­we nogi
Słowo rzekło.

Czas udać się na spoczynek
W zasłużonej alei , wieszczem
Bez próżni­cy, zagadnięty
Czy to aby nie za wcześnie ? 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 5 kwietnia 2017, 22:38

Jestestwo

W po­gar­dzie dla ludzkiej pa­mięci
W pre­medy­tac­ji, wielok­rotności odsłonie
W wy­warze­niu ot­wartych drzwi
Ogłoszo­no, początkiem koniec.

Ko­niec, gdy wszys­tko odchodzi
Bez jed­nej, wy­raźnej przyczyny
Od­ległe i blis­kie w kontakcie
Przeb­rzmiałe barwą maksymy.

Wy­ryte, nies­praw­ne odezwy
W kon­flik­cie z in­ny­mi zdanie
Na no­wo od­kry­te, znajome
Pod­ległe, fałszy­we oddanie.

A rzeczy­wis­tość, nie oczywista
Ne­gowa­na z na­tury, nie jednakiej
Z og­ro­mu wyrządzo­nych chwil
Wy­dobyła...jes­teś Polakiem. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 25 marca 2017, 23:49

W us­tach pi­jane­go ,skry­te myśli jego. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 22 lutego 2017, 22:21

Początek

Na początku jest...Myśl
Myśl ,która ar­ty­kułuje słowo.
By biały for­mat znikł
Za­pisa­ny duszą ,nie głową

Myśl...jak is­kra wskrzesza
Wiel­kie sto­sy , nikłe płomienie.
Za­biera mir ,pieleszy
Gi­nie ,przez serc zwątpienie.

O palmę pier­wszeństwa walczy
W ciem­nym zaułku ,usycha.
Ona...roz­krzycza­na i kapryśna
Złożona w kos­tkę ,w sza­fie sceptyka.

Na początku jest...Myśl
Nim roz­brzmiewają słowa.
Da­rem dla pragnących słuchać
To im , zaw­sze miło je po­daro­wać . 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 29 stycznia 2017, 21:23

Kochając...wiele ry­zyku­jemy,Nie kochając tra­cimy . 

myśl
zebrała 5 fiszek • 4 grudnia 2016, 22:15

Uz­broić w pew­ność siebie, za­bez­pie­czoną kev­la­rem wie­dzy i jest szan­sa na przeżycie...Życia . 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 9 maja 2016, 20:16

Czy is­tnieje skraj, gdzie kończy się prag­nienie po­siada­nia ? zaczy­nam wątpić . 

myśl
zebrała 3 fiszki • 3 maja 2016, 20:26

Ot­warcie... przyz­nam,nie jed­no ma imię. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 2 maja 2016, 21:41

Plony

Smut­ny ? Bo co ?
bra­kuje To­bie siły ?
Być jak wielu wokoło
pop­rawnie spolegliwym.

Prze­jedzo­nym, sumieniem
w pot­rzas­ko­wej, ciemnicy.
Od­da­nym słusznej sprawie
...gdy krzyk,nie krzyczy.

Zla­ny, z jed­ności tłem
zniszczo­nej duszy,uśmiechu.
Roz­dartych kiedyś szat
os­tatniego,pełne­go oddechu.

Smu­cisz ? Bo co ?
do­padły Cię ,gorzkie żale ?
Spójrz na pełne dłonie
te­go, co sam wybrałeś. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 1 maja 2016, 16:47

Ile war­te jest poświęce­nie ?...gdy każdy ma własną walutę. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 29 kwietnia 2016, 22:25

Vedan

Być drzewem, z mocnymi korzeniami a koroną w niebie . "Złoty Środek" moim miejscem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Vedan

Użytkownicy
U V W
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

23 lutego 2017, 22:18Vedan sko­men­to­wał tek­st W us­tach pi­jane­go ,skry­te [...]

23 lutego 2017, 06:42natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st W us­tach pi­jane­go ,skry­te [...]

22 lutego 2017, 22:40Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st W us­tach pi­jane­go ,skry­te [...]

29 stycznia 2017, 22:42Cris sko­men­to­wał tek­st Początek

5 grudnia 2016, 09:50onejka sko­men­to­wał tek­st Kochając...wiele ry­zyku­jemy,Nie kochając tra­cimy [...]

5 grudnia 2016, 00:33Julka 10 sko­men­to­wał tek­st Kochając...wiele ry­zyku­jemy,Nie kochając tra­cimy [...]

4 grudnia 2016, 22:48Vedan sko­men­to­wał tek­st Uzbroić w pew­ność siebie, [...]

21 maja 2016, 16:09Jaromír Šťas­tný sko­men­to­wał tek­st Uzbroić w pew­ność siebie, [...]

3 maja 2016, 21:36Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Czy is­tnieje skraj, gdzie [...]

21 kwietnia 2016, 10:04fyrfle sko­men­to­wał tek­st Wspaniały czas...gdy się Żyje [...]